ΕΡΓΑ
Εργα ΕΠΕΑΕΚ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου υλοποιεί έργο με τίτλο «Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς Α/βάθμιας και Β/βάθμιας εκπαίδευσης, στην Προστατευόμενη Περιοχή Εθνικός Δρυμός Ολύμπου» , προϋπολογισμού 21.250 €. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, στο πλαίσιο της κατηγορίας πράξεων 2.6.1. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ».

Για τη γνωριμία με τη φύση, του ψηλότερου βουνού της Ελλάδας, του Ολύμπου, επιλέχθηκε ένας «εξερευνητικός και βιωματικός» τρόπος προσέγγισης με δραστηριότητες που περιστρέφονται κυρίως στο πεδίο των φυσικών επιστημών και βασίζονται στο γεγονός ότι η σχέση του σύγχρονου ανθρώπου με αυτό που ονομάζουμε «Φύση» γίνεται ολοένα και πιο απόμακρη ή περιορίζεται στο πνεύμα της κατανάλωσής της. Πραγματοποιούνται επίσης επιτόπιες επισκέψεις κατά τη διάρκεια των οποίων τα παιδιά έρχονται πιο κοντά στη φύση και αντλούν ευχαρίστηση από αυτή τους την επαφή. Με περιηγήσεις που πραγματοποιούνται και δραστηριότητες προσαρμοσμένες στην ηλικία τους, που έχουν το χαρακτήρα του παιχνιδιού, γίνεται προσπάθεια υιοθέτησης στάσεων και αξιών που θα εξασφαλίζουν την προστασία του περιβάλλοντος και την αειφορική διαχείρισή του.

Σκοπός του έργου είναι, μέσα από τις δραστηριότητες που προτείνονται στα φύλλα των δραστηριοτήτων του εκπαιδευτικού πακέτου, να αναδεικνύεται και να γνωστοποιείται στους μαθητές η σημαντική βιοποικιλλότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στην Προστατευόμενη Περιοχή «Εθνικός Δρυμός Ολύμπου».Προς την κατεύθυνση αυτή περιστρέφονται οι δραστηριότητες «στοχασμού» που συνιστάται να πραγματοποιηθούν μετά από την περίοδο περιηγήσεων στην περιοχή.

Στόχος μας είναι:

  • Να γνωρίσουν τα παιδιά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής. Να είναι δηλαδή σε θέση να αναγνωρίζουν τα πιο εμφανή και εντυπωσιακά στοιχεία που συνθέτουν το περιβάλλον του βουνού, καθώς και να υπολογίζουν βασικές παραμέτρους ανάπτυξης των φυτών.
  • Να στοχαστούν περιβαλλοντικά προβλήματα και ίσως να αναθεωρήσουν συνήθειες και συμπεριφορές που επηρεάζουν το περιβάλλον του βουνού. Να αφυπνίσουμε το ενδιαφέρον των παιδιών για τη φύση και να τους παρακινήσουμε, ώστε να προχωρήσουν παραπέρα στην καλλιέργεια του πνεύματος της «αειφορίας», συνδέοντας τα φυσικά με τα οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα.

Για τη διεξαγωγή των δραστηριοτήτων επιλέχθηκαν η περιοχή του Αϊ Γιάννη και η διαδρομή Αγία Παρασκευή - Άγιοι Απόστολοι.

Αϊ Γιάννης

Για την επίσκεψη στην περιοχή του Αϊ Γιάννη χρειάζεται μεταφορικό μέσο. Στην περιοχή, οι μαθητές μπορούν να περιφερθούν μέσα στα δέντρα, αλλά δεν υπάρχει καθορισμένη πεζοπορική διαδρομή. Έτσι, ως επί το πλείστο μπορούν να πραγματοποιηθούν οι δραστηριότητες στις οποίες δεν προαπαιτείται πεζοπορία (π.χ. «Ηχότοποι») καθώς και δραστηριότητες στοχασμού (κατά το τέλος), αφού το μέρος ενδείκνυται για ανάπαυση και συγκέντρωση. Η επίσκεψη στην περιοχή μπορεί να συνδυαστεί με οδική περιήγηση προς μεγαλύτερα υψόμετρα ώστε οι μαθητές να δουν τις αλλαγές στις ζώνες βλάστησης του Ολύμπου. Η περιήγηση αυτή μπορεί να προηγηθεί ή να ακολουθεί την δραστηριότητα «Πυραμίδα των ζωνών βλάστησης του Ολύμπου».

Αγία Παρασκευή - Άγιοι Απόστολοι

Για την επίσκεψη στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής και την πεζοπορική διαδρομή προς τους Άγιους Απόστολους, δεν χρειάζεται μεταφορικό μέσο. Με την άφιξη της ομάδας στην περιοχή, μπορούν να πραγματοποιηθούν κάποιες δραστηριότητες και στη συνέχεια να ακολουθήσουν το μονοπάτι προς τους Αγίους Αποστόλους. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, μπορούν να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες όπως οι «Ηχότοποι» καθώς και οι κλείδες αναγνώρισης φυτικών ειδών. Στους Αγίους Αποστόλους και στην Αγία Παρασκευή, μπορούν επίσης εκτός από δραστηριότητες πεδίου και ψυχαγωγίας να πραγματοποιηθούν δραστηριότητες στοχασμού, καθώς τα μέρη αυτά έχουν χώρο και σχετικές υποδομές να καθίσουν οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί.

Για την επιλογή των παραπάνω περιοχών, τα βασικά κριτήρια που λήφθηκαν υπόψη είναι:

  • Η ασφάλεια των μαθητών. Η περιοχή έπρεπε να μην είναι δύσβατη και να μπορούν οι δραστηριότητες να διεξαχθούν με ασφάλεια. Στο κριτήριο αυτό, περιλήφθηκε και η άμεση οπτική επαφή των εκπαιδευτικών με τους μαθητές. Η περιοχή λοιπόν έπρεπε να είναι ασφαλής (μακριά από υψώματα, γκρεμούς, κ.ά.) και να έχει τη μορφή ξέφωτου, ώστε οι εκπαιδευτικοί - εμψυχωτές να μπορούν να έχουν οπτική επαφή με τους μαθητές τους.
  • Η τοποθεσία και τα φυσικά χαρακτηριστικά της περιοχής - διαδρομής. Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, κατά το σχεδιασμό του εκπαιδευτικού υλικού, θεωρήθηκε δεδομένο ότι η προσέγγιση αυτή θα συνδυαστεί οπωσδήποτε με επιτόπιες επισκέψεις, έτσι ώστε οι μαθητές να έρθουν σε επαφή και να γνωρίσουν βασικά χαρακτηριστικά της περιοχής. Έτσι, οι περιοχές επιλέχθηκαν βάσει των φυσικών χαρακτηριστικών τους, όπως συγκεκριμένα είδη χλωρίδας και φυσικό κάλος.
  • Η εύκολη πρόσβαση στην περιοχή και η δυνατότητα ανάπαυσης των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Και στα δύο σημεία η πρόσβαση είναι εύκολη είτε χρησιμοποιηθούν μεταφορικά μέσα είτε προσεγγιστούν περπατώντας. Επίσης και στα τρία σημεία (Αϊ Γιάννης, Αγία Παρασκευή και Άγιοι Απόστολοι) υπάρχουν σχετικές υποδομές, οι οποίες επιτρέπουν στους επισκέπτες να κάτσουν όχι μόνο για να ξεκουραστούν αλλά και για να υλοποιήσουν συγκεκριμένες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν χρωματισμό ή γράψιμο.

Η επιλογή της περιοχής και των δραστηριοτήτων εξαρτάται από τον χρόνο που έχει διαθέσιμο η κάθε ομάδα εκπαιδευόμενων, από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της (ηλικία και αριθμός μελών, ανάγκες, επιθυμίες, κ.α.), καθώς και τις τοπικές περιβαλλοντικές συνθήκες (εποχή έτους, καιρικές συνθήκες, κλπ).