ΕΡΓΑ
Έργα ΕΠΠΕΡ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον (ΕΠΠΕΡ) 2000 - 2006, στο πλαίσιο του άξονα 8 «Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών - Βιότοποι», του Μέτρου 8.1 «Προστασία και Διαχείριση Βιοτόπων - Οικοτόπων, Προστασία ειδών, Περιοχές Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους».

Το πρόγραμμα με τίτλο «Λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης - Διαχείριση της προστατευόμενης περιοχής Εθνικός Δρυμός Ολύμπου», έχει προϋπολογισμό 557.217,52€, διάρκεια από 3-3-2004 έως 31-12-2009 και έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση δράσεων περιβαλλοντικής ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης, πρόγραμμα παρακολούθησης και εκπόνηση Διαχειριστικού σχεδίου της Προστατευόμενης Περιοχής.

Πιο συγκεκριμένα υλοποιούνται τα εξής υποέργα:

Υποέργο 1.

ΑΡΧΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ (START UP) ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΡΥΜΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ.

Αφορά στην αρχική λειτουργία (start up) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

Η περιοχή ευθύνης του Ε.Δ.Ο. περιλαμβάνει περιοχές δυο νομών (Πιερία, Λάρισα) και 6 Δήμων (Λιτόχωρου, Δίου, Αν. Ολύμπου, Ολύμπου, Πέτρας και Καρυάς).

Για την έναρξη και αποτελεσματική λειτουργία του Φορέα Διαχείρισης απαιτείται η κάλυψη των αναγκών σε έκτακτο προσωπικό (επιστημονικό, τεχνικό, διοικητικό προσωπικό και συνεργάτες) καθώς επίσης και η κάλυψη των λειτουργικών εξόδων του Φορέα Διαχείρισης.

Υποέργο 2.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (MONITORING) ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ».

Έχει ως αντικείμενο την υλοποίηση του προγράμματος παρακολούθησης (monitoring) της κατάστασης διατήρησης της προστατευόμενης περιοχής «Εθνικός Δρυμός Ολύμπου» το οποίο περιλαμβάνει τη συστηματική καταγραφή και παρακολούθηση της πανίδας. Ως είδη δείκτες χρησιμοποιούνται η ορνιθοπανίδα και το αγριόγιδο.

Υποέργο 3.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΟΠΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ».

(Ενσωματώθηκε στο υποέργο 1).

Υποέργο 4.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ».

Το υποέργο αφορά στις δράσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, με στόχους τους επισκέπτες, τους τοπικούς φορείς, το παραγωγικό δυναμικό και τους κάτοικους της περιοχής του «Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» και αντικείμενα τη διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής του «Εθνικού Δρυμού Ολύμπου».