ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Θεσμικό πλαίσιο

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου είναι ένα Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου ο οποίος συστήθηκε με το Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002)

«Μεταφορά συντελεστή δόμησης και ρυθμίσεις άλλων θεμάτων αρμοδιότητας Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.», (σύμφωνα με τους Ν. 1650/15-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1986) για «την προστασία του περιβάλλοντος» και Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-1999) «Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»).

Σκοπός του είναι η διαχείριση και προστασία της περιοχής «Εθνικός Δρυμός Ολύμπου». Ο Φορέας εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων (Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον» (Ε.Π.ΠΕΡ.) μέσω του έργου:

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ «ΕΘΝΙΚΟΣ ΔΡΥΜΟΣ ΟΛΥΜΠΟΥ».

 • Ν. 3044/2002 (ΦΕΚ 197/Α/27-8-2002).
 • Ν. 1650/15-10-1986 (ΦΕΚ 160/Α/18-10-1086).
 • Ν. 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/7-10-1999).
 • Κ.Υ.Α. 125206/392/30-1-2003 (ΦΕΚ 140/Β/11-2-2003). Καθορισμός αριθμού μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
 • Υ.Α. οικ. 126519/2575/2-7-2003 (ΦΕΚ 907/Β/4-7-2003). Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (1ου ).
 • Υ.Α. 52907/2-12-2004 (ΦΕΚ 1965/Β/31-12-2004). Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
 • Υ.Α. 52909/2-12-2004 (ΦΕΚ 1965/Β/31-12-2004). Κανονισμός Λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
 • Υ.Α. 18122/20-4-2005 (ΦΕΚ 617/Β/10-5-2005). Κανονισμός Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
 • Υ.Α. 18190/20-4-2005 (ΦΕΚ 694/Β/24-5-2005 ). Κανονισμός εκτέλεσης έργων, ανάθεσης, παρακολούθησης και παραλαβής μελετών και υπηρεσιών, προμήθειας, παράδοσης και παραλαβής αγαθών, υλικών προϊόντων και σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
 • Υ.Α. 24515/9-6-2006 (ΦΕΚ 754/Β/26-6-2006). Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (2ου ).
 • Υ.Α. 45196/21-10-2008 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 451/3-11-2008). Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 24515/9-6-2006 Υ.Α. συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.
 • Υ.Α. 30719/1–9–2009 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 374/1-9-2009). Συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (3ου ).
 • (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 384/3-9-2009). Διόρθωση σφάλματος της υπ. αριθ. 30719/1–9–2009 Υ.Α. συγκρότησης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.

ΔΙΕΘΝΕΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

 • Οδηγία 79/409/ΕΕ ή (Οδηγία για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών). Προστασία της μεταναστευτικής και μη ορνιθοπανίδας και των βιοτόπων της στον Ευρωπαϊκό χώρο. Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985), 366599/16-12-1996 (ΦΕΚ 1188/Β/31-12-1996), 294283/23-12-1997 (ΦΕΚ 68/Β/4-2-1998).
 • Οδηγία 92/43/ΕΕ ή («Για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας). Προστασία της βιολογικής ποικιλότητας στην Ευρώπη μέσω της δημιουργίας του δικτύου Ειδικών Ζωνών Προστασίας (S.P.A.) « Νatura 2000». Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998).
 • Σύμβαση ΡΙΟ ΝΤΕΤΖΑΝΕΙΡΟ «για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. Υπογράφηκε το 1992 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/15-4-1994).
 • Σύμβαση ΒΟΝΝΗΣ « για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων». Κυρώθηκε με το Ν.2719/1999 ( ΦΕΚ 106/Α/26-5-1999).
 • Σύμβαση ΒΕΡΝΗΣ « για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης». Υπογράφηκε το 1979, τέθηκε σε ισχύ το 1982 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/13-3-1983).
 • Σύμβαση ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - CITES «για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Υπογράφηκε το 1973 και κυρώθηκε με το Ν.2055/1992 ( ΦΕΚ 105/Α/30-6-1992).