Φορέας διαχείρισης εθνικού δρυμού Ολύμπου - Θεσμικό πλαίσιο

 

Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Διάταγμα ιδρύσεως Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.Β.Δ. 20/09-06-1938 (ΦΕΚ 248/Α/1938).
Αναγνώριση του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου σαν «Απόθεμα Βιόσφαιρας» από την Unesco.Με την από 15-12-1981 Απόφαση της UNESCO.
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Εθνικού Δρυμού Ολύμπου.Υ.Α. 164974/18-7-1985 (ΦΕΚ 467/Β/25-7-1985).
Νόμος περί προστασίας του Περιβάλλοντος.Νόμος υπ’ αριθ. 1650/1986 (ΦΕΚ 160/Α/16-10-1986).
Χωροταξικός σχεδιασμός, αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις.Νόμος 2742/1999 (ΦΕΚ 207/Α/07-10-1999).
Ίδρυση Φορέων Διαχείρισης και χωρική αρμοδιότητα Φορέων.Νόμος 3044 (ΦΕΚ 197/Α/27-08-2002 Άρθρο 13).
Φορείς Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών και άλλες διατάξεις.Νόμος 4519 (ΦΕΚ 25/Α/20-02-2018).
Οδηγία για τη διατήρηση των αγρίων πτηνών.Οδηγία 79/409/ΕΕ Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις:
• Υ.Α. 414985/29-11-1985 (ΦΕΚ 757/Β/18-12-1985) «Μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας».
• Κ.Υ.Α H.Π. 37338/1807/E.103/1-9-10 (ΦΕΚ 1495/B/6-9-10) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση της άγριας ορνιθοπανίδας και των οικοτόπων/ενδιαιτημάτων της.
• Κ.Υ.Α Η.Π. 8353/276/Ε103/17-2-2012 (ΦΕΚ 415/Β/23-2-2012) «Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 37338/1807/2010 κοινής υπουργικής απόφασης.
Οδηγία για την διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας.Οδηγία 92/43/ΕΕ Η Οδηγία εναρμονίστηκε στο ελληνικό Δίκαιο με τις:
• Κ.Υ.Α. 33318/3028/11-12-1998 (ΦΕΚ 1289/Β/28-12-1998) «Καθορισμός μέτρων και διαδικασιών για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων (ενδιαιτημάτων) καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».
• Κ.Υ.Α. Η.Π. 14849/853/Ε103/4-4-2008 (ΦΕΚ 645/Β/11-4-08) «Τροποποίηση των υπ' αριθμ. 33318/3028/1998 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄1289) και υπ' αριθμ. 29459/1510/2005 κοινών υπουργικών αποφάσεων (Β΄992), σε συμμόρφωση με διατάξεις της οδηγίας 2006/105 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2006 της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σύμβαση ΡΙΟ ΝΤΕΤΖΑΝΕΙΡΟ «για την διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. Υπογράφηκε το 1992 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν.2204/1994 (ΦΕΚ 59/Α/15-04-1994).
Σύμβαση ΒΟΝΝΗΣ «για τη διατήρηση μεταναστευτικών ειδών αγρίων ζώων». Κυρώθηκε με το Ν.2719/1999 (ΦΕΚ 106/Α/26-05-1999).
Σύμβαση ΒΕΡΝΗΣ « για την διατήρηση της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης».Υπογράφηκε το 1979, τέθηκε σε ισχύ το 1982 και κυρώθηκε στην Ελλάδα με το Ν. 1335/1983 (ΦΕΚ 32/Α/13-03-1983).
Σύμβαση ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ - CITES «για το διεθνές εμπόριο των απειλούμενων ειδών της άγριας πανίδας και χλωρίδας». Υπογράφηκε το 1973 και κυρώθηκε με το Ν.2055/1992 (ΦΕΚ 105/Α/30-06-1992).
Δασικός Κώδικας.Β.Δ. 86/1969 (ΦΕΚ 7/Α/18-01-1969) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.Δ. 996/1971 (ΦΕΚ 192/Α/1971) και το Ν.Δ. 177/1975.
Νόμος περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της χώρας.Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 289/Α/29-12-1979).
Διάταγμα περί προστασίας της αυτοφυούς χλωρίδας και πανίδας και καθορισμού διαδικασίας συντονισμού και ελέγχου της ερεύνης επ’ αυτών.Π.Δ. 67/1981 (ΦΕΚ 23/Α/30-01-1981).
Διάταγμα περί μελέτης και εκτελέσεως δασοτεχνικών έργων.Π.Δ. 437/1981 (ΦΕΚ 120/Α/05-05-1981).
Όροι και διαδικασία ανακοίνωσης σχεδίων Π.Δ. για το χαρακτηρισμό προστατευόμενων περιοχών, στοιχείων κλπ.Υ.Α. 71961/3670/1990 (ΦΕΚ 541).
Αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος (Όλυμπος).Υ.Α. ΥΠΠΕ/Φ16/28383/1244/10-7-1985 (ΦΕΚ 474/Β/25-7-1985).
Αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος (Πιερικός Όλυμπος).ΦΕΚ 342/ΑΑΠ/28-12-1011.
Αρχαιολογικός και ιστορικός τόπος (Θεσσαλικός Όλυμπος).ΦΕΚ 317/Β/24-6-1987.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, ιδρύθηκε το 2002 με τον Ν. 3044/2002 και άρχισε να λειτουργεί το 2003 με τη συγκρότηση του Δ.Σ. Οι αρμοδιότητες των Φορέων Διαχείρισης, όπως προβλέπονται από το Ν. 4519/2018 (άρθρο 4), είναι οι εξής:

 Η παροχή στοιχείων και αιτιολογημένης γνωμοδότησης κατά τη διαδικασία κατάρτισης των σχεδίων διαχείρισης και στη συνέχεια η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης για την αειφορική διαχείριση και προστασία του φυσικού κεφαλαίου του δικτύου Natura 2000

Η σύνταξη ανά τριετία έκθεσης αξιολόγησης των ρυθμίσεων της προστατευόμενης περιοχής, το περιεχόμενο της οποίας καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η αποτελεσματική, χρηστή και με κανόνες διαφάνειας διάθεση και διαχείριση των πηγών εσόδων των ΦΔΠΠ για τη βελτίωση του βαθμού διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων, την ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών ευθύνης τους και την ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης.

Η μέριμνα για τη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία δεδομένων και περιβαλλοντικών στοιχείων, περιλαμβανομένων και στοιχείων της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς για τις περιοχές ευθύνης τους, τα οποία διαβιβάζονται υποχρεωτικά στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και αποτελούν πηγή ανατροφοδότησης για την επικαιροποίηση των σχεδίων διαχείρισης της παραγράφου 1.

Η παροχή γνώμης για έργα ή δραστηριότητες που δεν υπόκεινται στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης αλλά εμπίπτουν στα όρια ευθύνης του.

Η συνεργασία με όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες (Αστυνομία, Πυροσβεστική, δασικές και λιμενικές αρχές) και η πραγματοποίηση κοινών περιπόλων με δασικές και λιμενικές αρχές εντός των ορίων των περιοχών ευθύνης τους.

Η κατάρτιση ετήσιας έκθεσης για την προστατευόμενη περιοχή, με προτεραιότητα στην κατάσταση διατήρησης των προστατευτέων αντικειμένων και στα αποτελέσματα από την εφαρμογή των δράσεων που προβλέπονται στα σχέδια διαχείρισης.

Η ανεύρεση, διασφάλιση και αξιοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση νέων τοπικών αναπτυξιακών προτύπων και δράσεων.

Η κατάρτιση μελετών και η διεξαγωγή ερευνών, καθώς και η εκτέλεση τεχνικών ή άλλων έργων που περιλαμβάνονται στα οικεία σχέδια διαχείρισης και είναι απαραίτητα για την προστασία, διατήρηση, αποκατάσταση και ανάδειξη των προστατευτέων αντικειμένων που εμπίπτουν στην περιοχή ευθύνης τους.

Η παροχή αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων και των δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις προστατευόμενες περιοχές ευθύνης τους ή των έργων και δραστηριοτήτων οι επιπτώσεις των οποίων επηρεάζουν, άμεσα ή έμμεσα, το προστατευτέο αντικείμενο.

Η παροχή γνώμης για κάθε άλλο θέμα για το οποίο οι αρμόδιες αρχές ζητούν τη γνώμη του ΦΔΠΠ.

 Η κατασκευή και συντήρηση ορειβατικών μονοπατιών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.