Εθνικός Δρυμός Ολύμπου

Εθνικός Δρυμός είναι μία φυσική περιοχή, που έχει ιδιαίτερη οικολογική σημασία, λόγω της σπάνιας και ποικιλόμορφης χλωρίδας και πανίδας, λόγω των γεωμορφολογικών σχηματισμών του υπεδάφους, των νερών, της ατμόσφαιρας και γενικά του φυσικού τους περιβάλλοντος. Είναι προστατευόμενες περιοχές και η προστασία τους γίνεται μέσα από ένα νομικό πλαίσιο (νόμοι, διατάγματα, εγκύκλιοι, οδηγίες, κ.λ.π.).

Ο ορεινός όγκος του Ολύμπου ήταν ο πρώτος Εθνικός Δρυμός που θεσμοθετήθηκε με Βασιλικό Διάταγμα το 1938, ενώ με έκδοση Προεδρικού Διατάγματος το 1985, θεσμοθετήθηκε ο Κανονισμός Λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου. Η περιοχή έχει χαρακτηριστεί από το 1981 Απόθεμα της Βιόσφαιρας από το Πρόγραμμα Άνθρωπος και Βιόσφαιρα της UNESCO (MAB). Ο Όλυμπος έχει συμπεριληφθεί στο Δίκτυο NATURA 2000, ως Ειδική Ζώνη Διατήρησης (ΕΖΔ) και Ειδική Ζώνη Προστασίας για την Ορνιθοπανίδα (ΖΕΠ) με κωδικό GR1250001, σύμφωνα με την Οδηγία 92/43/ΕΟΚ για τους οικοτόπους και την Οδηγία 2009/147/ΕΕ για τα άγρια πουλιά. Πολυάριθμα είδη χλωρίδας και πανίδας περιλαμβάνονται στα Παραρτήματα των παραπάνω Οδηγιών και προστατεύονται μέσω αυτών. Άλλα είδη προστατεύονται από την εθνική νομοθεσία με το Προεδρικό Διάταγμα 69/1981 και από τη διεθνή νομοθεσία μέσω των Συμβάσεων της Βέρνης και της Βόννης, αντίστοιχα. Σημαντική προστασία για τη διατήρηση της πανίδας παρέχουν και τα τμήματα των Καταφυγίων Άγριας Ζωής (ΚΑΖ) που περιλαμβάνονται εντός του Εθνικού Δρυμού. Επίσης, τμήματα του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχουν χαρακτηριστεί ως Τοπία Ιδιαίτερου Φυσικού Κάλλους.

Το Υπουργείο Πολιτισμού ανακήρυξε τον Πιερικό και Θεσσαλικό Όλυμπο αρχαιολογικό και ιστορικό τόπο προκειμένου να προστατευθούν οι διάσπαρτοι αρχαιολογικοί του χώροι, καθώς και η συνολική εικόνα του, που αποτελεί και την κατ’ εξοχήν μνημειακή και ιστορική του όψη, από κάθε είδους έμμεση και άμεση αλλοίωση.

Τέλος, με την έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος αναμένεται να καθορισθούν οι ζώνες προστασίας του Εθνικού Δρυμού, οι χρήσεις και οι περιορισμοί εντός αυτού, γεγονός το οποίο είναι πολύ σημαντικό για την προστασία, διατήρηση και διαχείριση της φύσης και του τοπίου του Ολύμπου.