Αμφίβια και Ερπετά

Στον Όλυμπο απαντώνται 34 είδη αμφιβίων και ερπετών, και συγκεκριμένα 10 είδη αμφιβίων και 24 είδη ερπετών, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία για την περιοχή12,7,8. Ειδικότερα, στα χαμηλά και μεσαία υψόμετρα διαβιούν χερσαίες χελώνες (Testudo hermannii, Testudo marginata), φίδια (Zamenis longissimus, Coronella austriaca, Vipera ammodytes, Natrix tessellata, Zamenis situla, Elaphe quatorlineata, Malpolon insignitus), τρίτωνες (Triturus macedonicus, Triturus vulgaris), βάτραχοι, (Rana dalmatina, Rana graeca, Pelophylax kurtmuelleri, Hyla arborea), φρύνοι (Bombina variegata, Bufo bufo, Bufotes virides) και σαύρες (Ablepharus kitaibelli, Pseudopus apodus, Podarcis muralis, Podarcis erhardii, Lacerta trilineata, Lacerta viridis). Ανάμεσα τους, συμπεριλαμβάνονται και 25 είδη που προστατεύονται από τα Παραρτήματα της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.

Gallery

Αμφίβια & Ερπετά της Οδηγίας 92/43/EΟΚ

Α/ΑΕΙΔΟΣΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΠαράρτημα της Οδηγίας
1Ablepharus kitaibeliiΑβλέφαροςIV
2Bombina variegataΚιτρινομπομπίναΙΙ
3Bufotes viridisΠράσινος φρύνοςIV
4Coronella austriacaΣτεφανοφόροςIV
5Dolichophis caspiusΕφιόςIV
6Elaphe quatuorlineataΛαφιάτηςΙΙ
7Hierophis gemonensisΔενδρογαλιάIV
8Hyla arboreaΔενδροβάτραχοςIV
9Lacerta trilineataΤρανόσαυραIV
10Lacerta viridisΠρασινόσαυραIV
11Mediodactylus kotschyi ΚυρτοδάκτυλοςIV
12Natrix tessellataΛιμνόφιδοIV
13Platyceps najadumΣαϊταIV
14Podarcis erhardiiΣιλιβούτιIV
15Podarcis muralisΤοιχόσαυραIV
16Podarcis tauricusΒαλκανόσαυραIV
17Pseudopus apodusΤυφλίτηςIV
18Rana dalmatinaΕυκίνητος βάτραχοςIV
19Rana graecaΕλληνικός βάτραχοςIV
20Telescopus fallaxΑγιόφιδοIV
26Testudo hermaniiΜεσογειακή χελώναΙΙ
21Testudo marginataΚρασπεδωτή χελώναΙΙ
22Triturus macedonicusΜακεδονικός τρίτωναςΙΙ
23Vipera ammodytesΟχιάIV
24Zamenis longissimusΛαφίτης του ΑσκληπιούIV
25Zamenis situlaΣπιτόφιδοΙΙ