Ενημέρωση - Eυαισθητοποίηση

Με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας σχετικά με την προστασία και διατήρηση του οικοσυστήματος της Προστατευόμενης Περιοχής του Ολύμπου, ο Φορέας εκπονεί δράσεις που αφορούν:

  Στην ενημέρωση των επισκεπτών του Κέντρου Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και των διερχόμενων από τα Φυλάκια Υποδοχής Επισκεπτών,

  Σε ξεναγήσεις μαθητών και ενηλίκων,

  Καθώς στη διοργάνωση και συμμετοχή σε εκδηλώσεις περιβαλλοντικής ενημέρωσης, ημερίδες, σεμινάρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

 

Παρακολούθηση

Στο πλαίσιο διαχείρισης του προστατευτέου αντικειμένου της περιοχής ευθύνης του, o Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου πραγματοποιεί δράσεις που στοχεύουν στη συλλογή, ταξινόμηση και επεξεργασία περιβαλλοντικών στοιχείων και δεδομένων.

Ειδικότερα, ο Φ.Δ. Εθνικού Δρυμού Ολύμπου υλοποιεί πρόγραμμα παρακολούθησης τύπων οικοτόπων, ειδών χλωρίδας, ορνιθοπανίδας, θηλαστικών, αμφιβίων/ερπετών και ασπονδύλων, με έμφαση σε προστατευόμενα είδη Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ενδιαφέροντος και άλλα σημαντικά είδη (π.χ. τοπικά ενδημικά, απειλούμενα, κτλ).

Τα δεδομένα που συλλέγονται αξιοποιούνται στο πλαίσιο εθνικών αναφορών, προς την εκπλήρωση ευρωπαϊκών υποχρεώσεων για την αξιολόγηση της κατάστασης διατήρησης των ειδών, καθώς και για την πρόταση και λήψη μέτρων διαχείρισης σε τοπικό επίπεδο.

Επόπτευση - Φύλαξη

O Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου ασκεί δράσεις επόπτευσης και φύλαξης της προστατευόμενης περιοχής, με σκοπό τη διαφύλαξη των βιοτικών και αβιοτικών παραμέτρων και πόρων της. Πιο συγκεκριμένα, ερευνά για παράνομη υλοτομία δασικών δένδρων, παράνομη θήρα, παράνομη μεταφορά ειδών χλωρίδας και πανίδας, δασικές πυρκαγιές, ρίψη απορριμμάτων κ.λ.π. Για το λόγο αυτό, συνεργάζεται με άλλες αρμόδιες υπηρεσίες (Δασαρχείο, Πυροσβεστική κ.λ.π.) αλλά και ενημερώνει τους επισκέπτες για τα υπάρχοντα μέτρα προστασίας.