Θηλαστικά

Στον Όλυμπο έχουν καταγραφεί πάνω από 40 είδη θηλαστικών6,7,8, με πιο γνωστά το αγριόγιδο (Rupicapra rupicapra balcanica), το ζαρκάδι (Capreolus capreolus), το πετροκούναβο (Martes foina) το αγριογούρουνο (Sus scrofa), την αλεπού (Vulpes vulpes), τον κόκκινο σκίουρο (Sciurus vulgaris), την αγριόγατα (Felis sylvestris), καθώς και πολλά είδη νυχτερίδων (Barbastella barbastellus, Eptesicus serotinus, Plecotus kolombatovici, Pipistrellus pygmaeus) και άλλα. Παράλληλα, μεγάλα σαρκοφάγα όπως η καφέ αρκούδα (Ursus arctos) και ο λύκος (Canis lupus) είναι περαστικά στο βουνό και στους πρόποδές του. Το βαλκανικό αγριόγιδο συνιστά ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό θηλαστικό που συνδέεται με τον Όλυμπο, καθώς παρατηρείται εύκολα από ορειβάτες και επισκέπτες των υψηλών υψομέτρων, είτε ως μεμονωμένα άτομα είτε ως κοπάδια που τρέφονται στην αλπική ζώνη κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.

Ανάμεσα στα θηλαστικά του Ολύμπου, συμπεριλαμβάνονται και 20 είδη της Οδηγίας 92/43/ΕOΚ από τα οποία 16 ανήκουν στα χειρόπτερα (νυχτερίδες) καθώς και είδη που έχουν χαρακτηριστεί ως απειλούμενα, είτε κινδυνεύοντα (ΕΝ) είτε τρωτά (VU), από το Κόκκινο Βιβλίο των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας9.

 

Gallery

Θηλαστικά της Οδηγίας 92/43/EΟΚ και του Κόκκινου Βιβλίου των Απειλούμενων Ζώων της Ελλάδας

 

Α/ΑΕΙΔΟΣΚΟΙΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1Barbastella barbastellusΜπαρμπαστέλλοςΠαρ. ΙΙ, ΕΝ
2Canis lupusΛύκοςΠαρ. IV, VU
3Capreolus capreolusΖαρκάδιVU
4Eptesicus serotinusΤρανονυχτερίδαΠαρ. IV
5Felis silvestrisΑγριόγαταΠαρ. IV
6Hypsugo saviiΒουνονυχτερίδαΠαρ. IV
7Miniopterus schreibersiiΠτερυγονυχτερίδαΠαρ. ΙΙ
8Myotis emarginatusΠυρρομυωτίδαΠαρ. ΙΙ
9Nyctalus lasiopterusΜεγάλος νυκτοβάτηςΠαρ. IV, VU
10Nyctalus leisleriΜικρονυκτοβάτηςΠαρ. IV
11Pipistrellus kuhliiΛευκονυχτερίδαΠαρ. IV
12Pipistrellus nathusiiΝυχτερίδα του NathusiusΠαρ. IV
13Pipistrellus pipistrellusΝανονυχτερίδαΠαρ. IV
14Pipistrellus pygmaeusΜικρονυχτερίδαΠαρ. IV
15Plecotus kolombatoviciΜεσογειακή ωτονυχτερίδαΠαρ. IV
16Rhinolophus ferrumequinumΤρανορινόλογοςΠαρ. ΙΙ
17Rhinolophus hipposiderosΜικρορινόλογοςΠαρ. ΙΙ
18Rupicapra rupicapra balcanicaΒαλκανικό αγριόγιδοΠαρ. ΙΙ
19Tadarida teniotisΝυχτονόμοςΠαρ. IV
20Ursus arctos*Καφέ αρκούδαΠαρ. ΙΙ, ΕΝ
21Vespertilio murinusΠαρδαλονυχτερίδαIV
Με αστερίσκο* σημειώνονται τα είδη προτεραιότητας της Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ.
ΕΝ= Κινδυνεύον
VU= Τρωτό