Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού»

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού», στο πλαίσιο του Προγράμματος «Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020» – Μέτρο 19, Υπομέτρο 19.2, Δράση 19.2.4, Υποδράση 19.2.4.5. με ΚΩΔ. ΟΠΣΑΑ : 0011310853.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 172/24-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 172/24-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ. 172/24-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς της υπ’ αριθμ. 172/24-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών του έργου «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας πρωτοκόλλων φύτρωσης τοπικών ενδημικών φυτών», της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδ. ΣΑ2019ΣΕ27510018, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» 2014-2020.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 138/17-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 138/17-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ. 138/17-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον άξονα της δράσης Cooperation and Innovation for Good Practices : Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο «VALOR” και τίτλο «Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture.

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ.85/25-02-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα I –Αίτηση της υπ’ αριθμ. 85/25-02-2021 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙ  –Βιογραφικό Σημείωμα της υπ’ αριθμ. 85/25-02-2021 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ–Υπεύθυνη Δήλωση της υπ’ αριθμ. 85/25-02-2021 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ⅳ-Υπεύθυνη Δήλωση – για εμπειρία της υπ’ αριθμ. 85/25-02-2021 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2-Απόδειξη Γλωσσομάθειας – Γνώση  Χειρισμού Η/Υ – Τρόποι απόδειξης της υπ’ αριθμ. 85/25-02-2021 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση έργων

1. «Παρακολούθηση της εμφάνισης, εξάπλωσης και πληθυσμιακής παρουσίας της πεταλούδας Muschampia cribrellum στον Όλυμπο»
2. «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis»
της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018».

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 76/18-2-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ERASMUS+.

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+. Ειδικότερα, η πρόταση εντάσσεται στον άξονα δράσης Cooperation and Innovation for Good Practices: Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο “VALOR” και τίτλο “Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture”. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 9 εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία, Τουρκία, Ρουμανία και Κύπρος).
Το έργο «Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture» στοχεύει στην προώθηση και την επαναφορά, διατήρηση και ενίσχυση αρχαίων και παραδοσιακών τοπικών καλλιεργητικών συνθηκών, στην προώθηση της αειφορίας στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, και στην προστασία τους φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της δημιουργίας ενός ποιοτικού μοντέλου εκπαίδευσης και κατάρτισης ειδικών και επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα. Ο απώτερος στόχος είναι να ενισχυθεί η γεωργική παραγωγή και αγροτική οικονομία οδηγώντας στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, ενισχύοντάς παράλληλα την προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. Το πρόγραμμα επιδιώκει την σχεδίαση ενός προγράμματος σπουδών και την ανάπτυξη κοινών προτύπων εκπαίδευσης τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν σε σύνολο χωρών ώστε να ενισχύουν τις ανάγκες της ανθεκτικής και αειφόρου γεωργία και η οποία είναι σημαντικό να αποτελέσει βασική μορφή δραστηριότητας σε προστατευόμενες περιοχές.
Η εφαρμογή του προγράμματος θα βοηθήσει τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών, συμπεριλαμβανόμενου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των εθνικών σχεδίων στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, καθώς οι δράσεις και τα αποτελέσματα του Προγράμματος VALOR σχετίζονται με την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και για την Ελλάδα.
Συντονιστής του έργου είναι το Εθνικό Πάρκο του Gran Sasso e Monti della Laga της Ιταλίας ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον άξονα της δράσης Cooperation and Innovation for Good Practices : Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο «VALOR” και τίτλο «Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture

“Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Ανάθεσης Αξιολόγησης και Επιλογής που συντάχθηκε στα πλαίσια της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων σχετικά με την αρ. πρωτ. 1095/29-112-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατακύρωση του σχετικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και των πινάκων απορριπτέων, τους οποίους συνέταξε η εν λόγω Επιτροπή”

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ.1095 /29-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα I –Αίτηση της υπ’ αριθμ. 1095/29-12-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙ  –Βιογραφικό Σημείωμα της υπ’ αριθμ. 1095/29-12-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ–Υπεύθυνη Δήλωση της υπ’ αριθμ. 1095/29-12-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ⅳ-Υπεύθυνη Δήλωση – για εμπειρία της υπ’ αριθμ. 1095/29-12-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2-Απόδειξη Γλωσσομάθειας – Γνώση  Χειρισμού Η/Υ – Τρόποι απόδειξης της υπ’ αριθμ. 1095/29-12-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Για να δείτε την υπ’ αριθμ. 1007/1-12-2020 Απόφαση παράτασης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών των έργων:

1. «Επιστημονική καθοδήγηση της δράσης της δημιουργίας θέσεων αναπαραγωγής του μακεδονικού τρίτωνα (Triturus carnifex macedonicus) και της απομάκρυνσης απειλών»

2. «Ορισμός προδιαγραφών και καθοδήγηση της δράσης της προστασίας του ενδιαιτήματος των ενδημικών ειδών χλωρίδας του Ολύμπου»

3. «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis»,

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον άξονα της δράσης Cooperation and Innovation for Good Practices : Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο ”VALOR” και τίτλο «Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture».

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ.979 /27-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα I –Αίτηση της υπ’ αριθμ. 979/27-11-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙ  –Βιογραφικό Σημείωμα της υπ’ αριθμ. 979/27-11-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ–Υπεύθυνη Δήλωση της υπ’ αριθμ. 979/27-11-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ⅳ-Υπεύθυνη Δήλωση – για εμπειρία της υπ’ αριθμ. 979/27-11-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2-Απόδειξη Γλωσσομάθειας – Γνώση  Χειρισμού Η/Υ – Τρόποι απόδειξης της υπ’ αριθμ. 979/27-11-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

«Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Ανάθεσης Αξιολόγησης και Επιλογής που συντάχθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων σχετικά με την αρ. πρωτ. 979/27-11-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατακύρωση του σχετικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και των πινάκων απορριπτέων, τους οποίους συνέταξε η εν λόγω Επιτροπή».

Για να κατεβάσετε την Απόφαση πατήστε εδώ:

Διευκρινήσεις επι της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης

Διευκρινήσεις επι της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης

Για να κατεβάσετε τις Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης πατήστε εδώ: