Συμπληρωματικά στοιχεία επί της υπ’ αριθ. 665/20-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρωματικά στοιχεία επί της υπ’ αριθ. 665/20-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού

διαχειριστικών δράσεων

Για να κατεβάσετε τα συμπληρωματικά στοιχεία πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων»

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με

κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Αποστολή οικονομικής προσφοράς παροχής γενικών επιστημονικών υπηρεσιών

Αναβάθμιση και επικαιροποίηση υποδομής βάσεων δεδομένων του Φορέα Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου»

Συνολικού προϋπολογισμού: 37.200,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

Για να κατεβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού– αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας»

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τη σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Διαχειριστικές Δράσεις για το Αγριόγιδο και για τα Χειρόπτερα και για τα ενδιαιτήματά τους»

Νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τη σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο

«Διαχειριστικές Δράσεις για το Αγριόγιδο και για τα Χειρόπτερα και για τα ενδιαιτήματά τους» με Κωδικό ΟΠΣ 5045450» και Συστημικό Αριθμό ΕΣΗΔΗΣ 133719».

Για να κατεβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ

Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχει ενταχθεί  στην Πράξη «Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Το έργο προϋπολογισμού 120.500,00 € συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΕΠ00810166

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο τη βελτίωση και προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στοχεύουν στην προστασία των ενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, -και στην μείωση των βασικών κενών στη γνώση που υφίστανται για αυτά και τη διαχείρισή τους και στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με περιορισμούς που θέτει η εφαρμογή μέτρων στις προστατευόμενες περιοχές.

Οι δράσεις αυτές είναι:

  1. Διαχειριστικές Δράσεις για το αγριόγιδο
  2. Διαχειριστικές Δράσεις για τα χειρόπτερα και τα ενδιαιτήματά τους
  3. Μελέτη Ανάπτυξης Σήματος Οικολογικής Ποιότητας

ONPMA on-line Study Visit, 28-30 June 2021 / Final Agenda 2

Ο ΦΔΕΔ Ολύμπου και οι εταίροι στο πρόγραμμα Erasmus + “Valorisation of ancient farming techniques in resilient and sustainable agriculture – VALOR” σας προσκαλούν στο διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο ‘Sustainable agriculture practices in the shadow of mountain Olympus, the house of gods‘, το διάστημα 28-30 Ιουνίου 2021.

Για να κατεβάσετε το ONPMA on-line Study Visit, 28-30 June 2021 πατήστε εδώ

Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΤΙΤΛΟΣ: «Διαχειριστικές Δράσεις για το αγριόγιδο και για τα χειρόπτερα και τα ενδιαιτήματά τους» με Κωδικό ΟΠΣ 5045450 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 27 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου και την ανάθεση των γενικών υπηρεσιών:
Τμήμα 1: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημόνων για την καταγραφή των κυρίων πυρήνων κατανομής και χρήσεων γης του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στις περιοχές Natura 2000 της διευρυμένης περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», εκτιμώμενης αξίας σαράντα ένα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (41.400,00 €)
Τμήμα 2: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημόνων τη διερεύνηση και καταγραφή της χρήσης των ενδιαιτημάτων των χειροπτέρων (νυχτερίδων) στις περιοχές Natura 2000 της διευρυμένης περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», εκτιμώμενης αξίας εξήντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (62.100,00 €).
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προστασία και Διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ 5045450.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/06/2021 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 23:59 μ.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22/06/2021 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 15:00 μ.μ.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 428/31-05-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 428/31-05-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα VΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα VΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μόνον μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 133719

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων – παγίδες με φερομόνη

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων – παγίδες με φερομόνη» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 394/24-5-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
ΤΙΤΛΟΣ: « Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5045632 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ.27 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνισμό άνω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου  μέσω ΕΣΗΔΗΣ  και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάθεση των προμηθειών:
Τμήμα 1: ««Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ειδών χειροπτέρων (είδη νυχτερίδων)», εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (6.930,00€)»
Τμήμα 2: ««Προμήθεια συστήματος πολυμεσικών εφαρμογών», εκτιμώμενης αξίας ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ,   συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (11.488,00€).

Τμήμα 3: ««Προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones)», εκτιμώμενης αξίας διακοσίων δέκα επτά  χιλιάδων ευρώ,   συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (217.000,00€).

Τμήμα 4: «Προμήθεια συστημάτων ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών (ομαδικής-ατομικής)»,   εκτιμώμενης αξίας τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ,   συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (33.449,00€).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «« Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»   του» με κωδικό ΟΠΣ 5045632

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/05/2021 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 31/05/2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 10:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 273/16-4-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 273/16-4-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα Τεχνικής - Πίνακες Συμμόρφωσης σε επεξεργάσιμη μορφή –πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ)  πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV  – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 2  πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 4 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήματα 1-4 πατήστε εδώ

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μόνον μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 109983”