Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον άξονα της δράσης Cooperation and Innovation for Good Practices : Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο «VALOR” και τίτλο «Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ.1095 /29-12-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα I –Αίτηση της υπ’ αριθμ. 1095/29-12-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙ  –Βιογραφικό Σημείωμα της υπ’ αριθμ. 1095/29-12-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ–Υπεύθυνη Δήλωση της υπ’ αριθμ. 1095/29-12-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ⅳ-Υπεύθυνη Δήλωση – για εμπειρία της υπ’ αριθμ. 1095/29-12-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2-Απόδειξη Γλωσσομάθειας – Γνώση  Χειρισμού Η/Υ – Τρόποι απόδειξης της υπ’ αριθμ. 1095/29-12-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού

Για να δείτε την υπ’ αριθμ. 1007/1-12-2020 Απόφαση παράτασης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών των έργων:

1. «Επιστημονική καθοδήγηση της δράσης της δημιουργίας θέσεων αναπαραγωγής του μακεδονικού τρίτωνα (Triturus carnifex macedonicus) και της απομάκρυνσης απειλών»

2. «Ορισμός προδιαγραφών και καθοδήγηση της δράσης της προστασίας του ενδιαιτήματος των ενδημικών ειδών χλωρίδας του Ολύμπου»

3. «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis»,

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+ στον άξονα της δράσης Cooperation and Innovation for Good Practices : Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο ”VALOR” και τίτλο «Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture».

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ.979 /27-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα I –Αίτηση της υπ’ αριθμ. 979/27-11-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙ  –Βιογραφικό Σημείωμα της υπ’ αριθμ. 979/27-11-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ–Υπεύθυνη Δήλωση της υπ’ αριθμ. 979/27-11-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ⅳ-Υπεύθυνη Δήλωση – για εμπειρία της υπ’ αριθμ. 979/27-11-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το ΕΙΔΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α2-Απόδειξη Γλωσσομάθειας – Γνώση  Χειρισμού Η/Υ – Τρόποι απόδειξης της υπ’ αριθμ. 979/27-11-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

«Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής Ανάθεσης Αξιολόγησης και Επιλογής που συντάχθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων σχετικά με την αρ. πρωτ. 979/27-11-2020 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, κατακύρωση του σχετικού πίνακα κατάταξης των υποψηφίων και των πινάκων απορριπτέων, τους οποίους συνέταξε η εν λόγω Επιτροπή».

Για να κατεβάσετε την Απόφαση πατήστε εδώ:

Διευκρινήσεις επι της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης

Διευκρινήσεις επι της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης

Για να κατεβάσετε τις Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης πατήστε εδώ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των γενικών υπηρεσιών

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των γενικών υπηρεσιών «Φέρουσα Ικανότητα και Σχέδιο Διαχείρισης Επισκεπτών, με στόχο την πρόληψη αρνητικών ανθρωπογενών επιπτώσεων στα ευαίσθητα είδη και οικοτόπους του Ολύμπου» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 924/11-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών «Ανόρθωση των οικοτόπων 5110–Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις Buxus sempervirens βραχωδών κλιτυών και 9580*- Μεσογειακά δάση με Taxus baccata» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 923/11-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών

Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών των έργων

1.«Επιστημονική καθοδήγηση της δράσης της δημιουργίας θέσεων αναπαραγωγής του μακεδονικού τρίτωνα (Triturus carnifex macedonicus) και της απομάκρυνσης απειλών»

2.«Ορισμός προδιαγραφών και καθοδήγηση της δράσης της προστασίας του ενδιαιτήματος των ενδημικών ειδών χλωρίδας του Ολύμπου»

3.«Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis»

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 διακήρυξης πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 διακήρυξης πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) πατήστε εδώ:

Ανακοίνωση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας βάση του ΦΕΚ 4829/Β’/2-11-2020 – Covid 19

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σας ενημερώνουμε για την τήρηση των ακόλουθων κανόνων λειτουργίας:

Υποχρεωτική τήρηση της τηλεργασίας για το 50% του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης έως και 30 Νοεμβρίου 2020. Από 3 Νοεμβρίου 2020 το Κέντρο Πληροφόρησης του ΦΔΕΔ Ολύμπου στο Λιτόχωρο αναστέλλει τη λειτουργία του μέχρι νεωτέρας. Εξυπηρέτηση κοινού μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια κινητής ρυμουλκούμενης μονάδας (τρέιλερ)»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια κινητής ρυμουλκούμενης μονάδας (τρέιλερ)» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 862/21-10-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Φθινοπωρινές Δακτυλιώσεις πουλιών στον Όλυμπο

Ο  Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου (ΦΔΕΔ Ολύμπου) υλοποίησε ερευνητική δράση δακτυλίωσης πουλιών σε συνεργασία με τον Δρ. Χαράλαμπο Αλιβιζάτο, μέλος του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών και της Επιστημονικής Επιτροπής του ΦΔΕΔ Ολύμπου.

Κατά το διάστημα 8 - 14 Οκτωβρίου 2020 δακτυλιώθηκαν συνολικά 375 άτομα από 23 διαφορετικά είδη σε υψόμετρο 940μ. σε ενδιαίτημα θαμνώνων και μικτού δάσους με ξέφωτα. Δακτυλιώθηκαν είδη όπως: Πυρροβασιλίσκος (Regulus ignicapilla), Λοφιοπαπαδίτσα (Lophophanes cristatus), Βουνοδεντροβάτης (Certhia familiaris), Βουνοτσίχλονο (Emberiza cia), Αιγίθαλος (Aegithalos caudatus), Τρυποφράχτης (Troglodytes troglodytes), Τσίχλα (Turdus philomelos), Δενδροφυλλοσκόπος (Phylloscopus collybita), Θαμνοφυλλοσκόπος (Phylloscopus trochilus), Γαλαζοπαπαδίτσα (Cyanistes caeruleus), Καλόγερος (Parus major), Κοκκινολαίμης (Erithacus rubecola), Κότσυφας (Turdus merula) κ.α. .

Επιπλέον, σημαντική στιγμή ήταν η σύλληψη στα δίχτυα μας μιας Ωτονυχτερίδας - Plecotus auritus η οποία καταγράφεται για πρώτη φορά στην προστατευόμενη περιοχή του Όλυμπου.

Παράλληλα με την ερευνητική διάσταση της δράσης είχαμε μεγάλη συμμετοχή εθελοντών, πάνω από δέκα άτομα και πολλούς επισκέπτες όλων των ηλικιών. Ιδιαίτερη χαρά μας έδωσε η επίσκεψη γονιών και παιδιών από το 4ο νηπιαγωγείο Λιτοχώρου. Τα νήπια συμμετείχαν με ζωντάνια, απορίες για τις μετακινήσεις των πουλιών και θέρμη, ιδιαίτερα στις στιγμές απελευθέρωσης των ειδών. Νότα αισιοδοξίας από τους μελλοντικούς ερευνητές φυσικού περιβάλλοντος.

Ευχαριστούμε θερμά τον Δρ. Αλιβιζάτο  για την συνεχόμενη υποστήριξή του στο έργο του ΦΔΕΔ Ολύμπου και τους εθελοντές δακτυλιωτές για τη συμμετοχή και τη βοήθειά τους. Τέλος, ευχαριστούμε τους διαχειριστές του ορειβατικού καταφυγίου «Τ. Μπουντόλας» για την ουσιαστική υποστήριξη στη συγκεκριμένη δράση.

Διαβάστε περισσότερα εδώ: