Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 38.315,54 € και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάδειξη, Σήμανση & Κωδικοποίηση των 14 σημαντικότερων ορειβατικών διαδρομών που αναπτύσσονται εντός της ΠΠ του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Πιερίας» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010865842, στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα».
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 27 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 38.315,54 € και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου και την ανάθεση των υπηρεσιών:

Τμήμα 1: «α) Προμήθεια εκατόν τριάντα δύο (132) πινακίδων όλων των κατηγοριών που αναγράφονται στο άρθρο 9 «Είδη πινακίδων σήμανσης» της αριθ. 151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου χρειάζεται και σε ολόκληρο το μήκος των 14 ορειβατικών διαδρομών

β) προμήθεια διακοσίων σαράντα δύο (242) πινακίδων/logos, οι οποίες θα φέρουν ειδικά σύμβολα κωδικοποίησης,

γ) η κωδικοποίησή των ανωτέρω 14 ορειβατικών διαδρομών, δηλαδή η φιλοτέχνηση και η αντιστοίχιση ειδικού συμβόλου για κάθε μια από τις ανωτέρω διαδρομές», εκτιμώμενης αξίας δέκα έξι χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και δεκαέξι λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (16.751,16 €)

Τμήμα 2: «α) η μεταφορά υλικών τοποθέτησης και στύλων πινακίδων σήμανσης

β) η μεταφορά εκατόν τριάντα δύο (132) πινακίδων όλων των κατηγοριών που αναγράφονται στο άρθρο 9 «Είδη πινακίδων σήμανσης» της αριθ. 151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου χρειάζεται και σε ολόκληρο το μήκος των 14 ορειβατικών διαδρομών και

γ) η μεταφορά διακοσίων σαράντα δύο (242) πινακίδων/logos, οι οποίες θα φέρουν ειδικά σύμβολα κωδικοποίησης», εκτιμώμενης αξίας εννέα χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι εφτά λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (9.054,27 €).

Τμήμα 3: «α) Πλήρης τοποθέτηση στύλων και εκατόν τριάντα δύο (132) πινακίδων όλων των κατηγοριών που αναγράφονται στο άρθρο 9 «Είδη πινακίδων σήμανσης» της αριθ. 151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου χρειάζεται και σε ολόκληρο το μήκος των 14 ορειβατικών διαδρομών και

β) Πλήρης τοποθέτηση διακοσίων σαράντα δύο (242) πινακίδων/logos, οι οποίες θα φέρουν ειδικά σύμβολα κωδικοποίησης, εκτιμώμενης αξίας δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών τεσσάρων ευρώ και είκοσι εφτά λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (12.510,21 €).

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ανάδειξη, κωδικοποίηση και σήμανση των 14 σημαντικότερων ορειβατικών διαδρομών που αναπτύσσονται εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και εντός των Διοικητικών ορίων της Π.Ε. Πιερίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020» με βάση την με αρ. πρωτ. 7674/30-12-2019 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010865842.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/12/2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 23:59 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21/12/2021 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:30 μ.μ.

 

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 1222/01-12-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 1222/01-12-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα VΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για τα Τμήματα 1, 2 & 3 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Έκθεση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ορθοφωτοχάρτη Σήμανσης πατήστε εδώ

 

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μόνον μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 144253

Δελτίο Τύπου – Στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2021»

Τρίτη 9 Νοεμβρίου 2021

Δελτίο Τύπου - Στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2021»

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου θα συμμετάσχει στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2021», στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, από τις 12 έως τις 14 Νοεμβρίου 2021 φιλοξενούμενος στο Περίπτερο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Διεθνής Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2021», που διοργανώνεται από την ΔΕΘ-HELEXPO, αποτελεί το κύριο σημείο συνάντησης των επαγγελματιών του τουρισμού και φιλοξενίας στην Ελλάδα και στα Βαλκάνια.

Ωράριο λειτουργίας της έκθεσης:

Παρασκευή: 11:00-20:00  - Μόνο για εμπορικούς επισκέπτες

Σάββατο: 10:00-20:00 - Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό

Κυριακή: 10:00-19:00 - Για εμπορικούς επισκέπτες & κοινό

Πληροφορίες για την «Philoxenia 2021» στην ιστοσελίδα https://philoxenia.helexpo.gr/el

Πληροφορίες για τον Φορέα Διαχείρισης Ολύμπου στην ιστοσελίδα www.olympusfd.gr

Fb: https://goo.gl/3MXz3J και στο τηλ: 23520 83000.

 

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου,

Γραφείο πληροφόρησης, εκπαίδευσης και δημοσιότητας,

Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης

Ταχ. Δ/νση: Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Τ.Θ.37, Τ.Κ.: 60200 Λιτόχωρο

Τηλ.:23520 83000, Φαξ: 23520 83974

E-mail: fedolymp@otenet.gr και themida@olympusfd.gr

Ιστοσελίδα:www.olympusfd.gr https://goo.gl/3MXz3J

 

Μέτρα υγειονομικής προστασίας στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Μέτρα υγειονομικής προστασίας στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Για την ασφάλεια όλων, το Κέντρο Πληροφόρησης λειτουργεί με ελεγχόμενο αριθμό επισκεπτών τηρώντας όλα τα μέτρα υγειονομικής προστασίας.

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 4206/Β/12-9-2021, για την είσοδό σας στο Κέντρο Πληροφόρησης παρακαλείστε να επιδείξετε ένα από τα εξής έγγραφα, μαζί με την αστυνομική σας ταυτότητα ή δίπλωμα οδήγησης ή διαβατήριο ή άλλο αποδεικτικό ταυτότητας, προκειμένου να διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας:

• Πιστοποιητικό εμβολιασμού

• Πιστοποιητικό νόσησης με ισχύ έως 6 μήνες από τη διάγνωση

• Βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού rapid test 48 ωρών

 

Η παραπάνω υποχρέωση περιλαμβάνει ανηλίκους από 12 ετών και άνω.

Οι ανήλικοι από 5 έως 11 ετών δύνανται να προσκομίζουν, εναλλακτικά, δήλωση αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self-test) 24 ωρών.

Κατά την επίσκεψή σας στο Κέντρο Πληροφόρησης, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

  • Η χρήση προστατευτικής μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους τους επισκέπτες.
  • Κατά την προσέλευση των επισκεπτών πραγματοποιείται ανέπαφη θερμομέτρηση.
  • Οι επισκέπτες πρέπει να τηρούν την επιβαλλόμενη απόσταση 2 μέτρων ο ένας από τον άλλον.
  • Οι επισκέπτες πρέπει να φροντίζουν την υγιεινή των χεριών τους. Υγρό αντισηπτικό χεριών διατίθεται στους χώρους του Κέντρου.

Για τις ομαδικές επισκέψεις - ξεναγήσεις στο Κέντρο Πληροφόρησης, παρακαλείστε να λάβετε υπόψη σας τα εξής:

Οι ομαδικές επισκέψεις (από 10 έως 20 άτομα) γίνονται είτε μέσω τηλεφώνου στο 23520 83000, Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 π.μ. έως 4 μ.μ., είτε μέσω υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος στη διεύθυνση fedolymp@otenet.gr ή info@olympusfd.gr.

Επίσης αναστέλλεται η προβολή 3D ταινίας του Κέντρου Πληροφόρησης προς τους επισκέπτες για λόγους προστασίας.

Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχει ενταχθεί στην Πράξη «Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5045632 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».
Το έργο προϋπολογισμού 268.867,00 € συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΕΠ00810168
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού με σκοπό την χρησιμοποίηση αυτού για τη βελτίωση και προστασία της βιοποικιλότητας και την ενημέρωση - πληροφόρηση του κοινού για την προστατευόμενη περιοχή του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου που βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι προμήθειες αυτές είναι:

1. Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ειδών χειροπτέρων (είδη νυχτερίδων): Αφορά την προμήθεια επαγγελματικών ανιχνευτών, λογισμικού αναγνώρισης υπερήχων, τεχνικού καταφυγίου, και οδηγών αναγνώρισης.
2. Προμήθεια συστήματος πολυμεσικών εφαρμογών: Αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και των παρελκομένων αυτών, στα οποία θα παρουσιάζονται ενημερωτικά στοιχεία του Φορέα και θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία της προστατευόμενης περιοχής.
3. Προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones): Αφορά την προμήθεια Σ.Μ.Η.Ε.Α. (drones).
4. Προμήθεια συστημάτων ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών (ομαδικής-ατομικής): Αφορά την προμήθεια συστημάτων ατομικής ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και ομαδικής ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών τόσο στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, όσο και στο πεδίο.

 

Ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

Ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για το θέμα «Θέσπιση εισιτηρίου εισόδου στην περιοχή του Ευρωπαϊκού Οικολογικού Δικτύου με κωδικό GR1250001 και ονομασία Όρος Όλυμπος.

Τις τελευταίες μέρες κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο ειδήσεις και σχόλια περί της καθιέρωσης εισιτηρίου στην προστατευόμενη περιοχή του Ολύμπου. Ο ΦΔΕΔ Ολύμπου θα ήθελε να ενημερώσει τους Πολίτες και τα ενδιαφερόμενα μέρη ότι η διαδικασία διερεύνησης της παραπάνω δυνατότητας ξεκίνησε σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.). Είναι ένας αρχικός προβληματισμός για την καθιέρωση εισιτηρίου με ανταποδοτικό προς τους επισκέπτες χαραχτήρα, ώστε να εφαρμοστούν γνωστές βέλτιστες πρακτικές και με σκοπό την προστασία, την ανάδειξη και την αναβάθμιση της προστατευόμενης περιοχής. Υπήρξε ανταλλαγή απόψεων σε υπηρεσιακό επίπεδο και θα ακολουθήσει διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς πριν η Κ.Υ.Α. πάρει τη τελική της μορφή.

Παραθέτουμε τη σχετική ανακοίνωση:

Ανακοίνωση του Ο.ΦΥ.ΠΕ.ΚΑ.:

«Αναφορικά με τα δημοσιεύματα στον Τύπο των τελευταίων ημερών σχετικά με τη θέσπιση εισιτηρίου στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου διευκρινίζουμε πως:

Α) Στις 23-12-2020 ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. ανέθεσε το έργο «Εισηγητικής Έκθεσης και σχεδίου ΚΥΑ για την τεκμηρίωση και τη θέσπιση εισιτηρίου εισόδου στον Εθνικό Δρυμό Ολύμπου»

Β) το εν λόγω σχέδιο Κοινής Υπουργικής Απόφασης αποτελεί εσωτερική διαδικασία του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. και βάση για αρχική συζήτηση και διαβούλευση, η οποία εξελίσσεται, του Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. με τον αρμόδιο Φορέα Διαχείρισης και τους τοπικούς φορείς και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί ένα ώριμο ή πολύ περισσότερο τελικό σχέδιο Απόφασης.

Η παραπάνω διαδικασία προβλέπεται στον ν.4519/2018 όπως αυτός ισχύει.

Σημειώνουμε πως η κάθε σχετική απόφαση για τη θέσπιση εισιτηρίου εισόδου σε προστατευόμενες περιοχές προϋποθέτει πρώτα την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο του αρμόδιου Φορέα Διαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση, η τελική απόφαση είναι στην ευχέρεια των αρμόδιων υπουργείων και της πολιτικής ηγεσίας.

Ο Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α. θα συνεχίσει να εισηγείται και να υποστηρίζει δράσεις και έργα για την προστασία και την ανάδειξη της Ελληνικής Φύσης, όπως για παράδειγμα τη χρηματοδότηση της κατάρτισης του φακέλου της υποψηφιότητας της ευρύτερης περιοχής του Ολύμπου στον Κατάλογο με τα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.

Η καθιέρωση εισιτηρίου στις προστατευόμενες περιοχές, στη βάση της ανταποδοτικότητας και για τις τοπικές κοινωνίες, αποτελεί αφενός βέλτιστη διεθνή πρακτική και αφετέρου ένα χρήσιμο εργαλείο προστασίας και αποτελεσματικής διαχείρισης των μοναδικών μας οικοσυστημάτων. Η περίπτωση του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς με το καθιερωμένο εισιτήριο για 30 και πλέον χρόνια, το επιβεβαιώνει».

Έκτακτη Ανακοίνωση

Με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που θα ισχύσει μέχρι τη Δευτέρα, 9 Αυγούστου, απαγορεύεται σε ολόκληρη τη χώρα η μετακίνηση, διέλευση ή παραμονή σε δάση, εθνικούς δρυμούς, περιοχές Natura και άλση. Κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως, ενδεικτικά, εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση (π.χ.οξυγονοκόλληση) ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης(π.χ. μελισσοκομία).

Στην πρώτη παράβαση 1.000 ευρώ πρόστιμο, στη δεύτερη 10.000.

Για να κατεβάσετε τη σχετική νομοθεσία πατήστε εδώ

Συμπληρωματικά στοιχεία επί της υπ’ αριθ. 665/20-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Συμπληρωματικά στοιχεία επί της υπ’ αριθ. 665/20-07-2021 Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού

διαχειριστικών δράσεων

Για να κατεβάσετε τα συμπληρωματικά στοιχεία πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων»

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με

κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ

Αποστολή οικονομικής προσφοράς παροχής γενικών επιστημονικών υπηρεσιών

Αναβάθμιση και επικαιροποίηση υποδομής βάσεων δεδομένων του Φορέα Διαχείρισης της Προστατευόμενης Περιοχής του Εθνικού Πάρκου Ολύμπου»

Συνολικού προϋπολογισμού: 37.200,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.)

Για να κατεβάσετε το έγγραφο πατήστε εδώ

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού– αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας»

Για να κατεβάσετε την πρόσκληση πατήστε εδώ