Χλωρίδα

Στον Όλυμπο έχουν καταγραφεί πάνω από 1700 είδη φυτών4 τα οποία αντιπροσωπεύουν περίπου το 25% όλης της ελληνικής χλωρίδας. Από αυτά, πάνω από 160 φυτικά taxa είτε ανήκουν σε κάποιο καθεστώς προστασίας είτε είναι σπάνια ή ενδημικά5. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες παρουσιάζει το στενοενδημικό χασμόφυτο Jancaea heldreichii καθώς αποτελεί φυτικό λείψανο από την εποχή των παγετώνων και συνιστά το μοναδικό είδος στο γένος του. Φύεται κυρίως κατά μήκος των μεγαλύτερων ρεμάτων, πάνω σε μεγάλους και δυσπρόσιτους βράχους. Ο Όλυμπος χαρακτηρίζεται από ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα ενδημισμού, καθώς σε αυτόν απαντούν πολλά ενδημικά taxa του Ολύμπου, της Ελλάδας και των Βαλκανίων. Ειδικότερα, στον Όλυμπο έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα 26 τοπικά ενδημικά είδη, φυτά δηλαδή που απαντώνται μόνο στον Όλυμπο και πουθενά αλλού στον κόσμο. Παράλληλα, απαντώνται είδη που προστατεύονται στα Παραρτήματα ΙΙb και ΙVc της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43/ΕΟΚ «Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας».

Gallery

Ενδημικά είδη χλωρίδας του Ολύμπου & είδη της Οδηγίας 92/43/ΕΟK

Α/ΑΕΙΔΟΣΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
1Achillea ambrosiacaΕνδημικό Ολύμπου
2Alyssum handeliiΕνδημικό Ολύμπου
3Artemisia umbelliformis subsp. erianthaΠαρ. V
4Asperula muscosaΕνδημικό Ολύμπου
5Aubrieta thessalaΕνδημικό Ολύμπου
6Campanula oreadumΕνδημικό Ολύμπου
7Centaurea incompletaΕνδημικό Ολύμπου
8Centaurea litochoreaΕνδημικό Ολύμπου
9Cerastium theophrastiΕνδημικό Ολύμπου
10Brassica nivalis subsp. nivalisΕνδημικό Ολύμπου
11Corydalis blanda subsp. olympicaΕνδημικό Ολύμπου
12Erysimum olympicumΕνδημικό Ολύμπου
13Festuca olympicaΕνδημικό Ολύμπου
14Genista sakellariadisΕνδημικό Ολύμπου
15Hieracium gracilifurcumΕνδημικό Ολύμπου
16Hieracium graecum subsp. szilyanumΕνδημικό Ολύμπου
17Jancaea heldreichiiΠαρ. ΙV, Ενδημικό Ολύμπου
18Ligusticum olympicumΕνδημικό Ολύμπου
19Melampyrum ciliatumΕνδημικό Ολύμπου
20Minuartia setacea subsp. olympicaΕνδημικό Ολύμπου
21Potentilla deorumΕνδημικό Ολύμπου
22Ruscus aculeatusΠαρ. ΙV
23Silene oliganthaΕνδημικό Ολύμπου
24Stachys recta subsp. olympicaΕνδημικό Ολύμπου
25Taraxacum deorumΕνδημικό Ολύμπου
26Taraxacum thessalicumΕνδημικό Ολύμπου
27Viola delphinanthaΠαρ. ΙΙ
28Viola pseudograecaΕνδημικό Ολύμπου
29Viola striis-notataΕνδημικό Ολύμπου