Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 38.315,54 € και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής.

ΤΙΤΛΟΣ: «Ανάδειξη, Σήμανση & Κωδικοποίηση των 14 σημαντικότερων ορειβατικών διαδρομών που αναπτύσσονται εντός της ΠΠ του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και εντός των διοικητικών ορίων της Π.Ε. Πιερίας» με Κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010865842, στο «Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014-2020», Μέτρο 19 «Στήριξη για τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)», ΥΠΟΜΕΤΡΟ 19.2 «Τοπική Ανάπτυξη με Πρωτοβουλία Τοπικών Κοινοτήτων (ΤΑΠΤοΚ) του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, για παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα».
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 27 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία 38.315,54 € και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου και την ανάθεση των υπηρεσιών:

Τμήμα 1: «α) Προμήθεια εκατόν τριάντα δύο (132) πινακίδων όλων των κατηγοριών που αναγράφονται στο άρθρο 9 «Είδη πινακίδων σήμανσης» της αριθ. 151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου χρειάζεται και σε ολόκληρο το μήκος των 14 ορειβατικών διαδρομών

β) προμήθεια διακοσίων σαράντα δύο (242) πινακίδων/logos, οι οποίες θα φέρουν ειδικά σύμβολα κωδικοποίησης,

γ) η κωδικοποίησή των ανωτέρω 14 ορειβατικών διαδρομών, δηλαδή η φιλοτέχνηση και η αντιστοίχιση ειδικού συμβόλου για κάθε μια από τις ανωτέρω διαδρομές», εκτιμώμενης αξίας δέκα έξι χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα ενός ευρώ και δεκαέξι λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (16.751,16 €)

Τμήμα 2: «α) η μεταφορά υλικών τοποθέτησης και στύλων πινακίδων σήμανσης

β) η μεταφορά εκατόν τριάντα δύο (132) πινακίδων όλων των κατηγοριών που αναγράφονται στο άρθρο 9 «Είδη πινακίδων σήμανσης» της αριθ. 151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου χρειάζεται και σε ολόκληρο το μήκος των 14 ορειβατικών διαδρομών και

γ) η μεταφορά διακοσίων σαράντα δύο (242) πινακίδων/logos, οι οποίες θα φέρουν ειδικά σύμβολα κωδικοποίησης», εκτιμώμενης αξίας εννέα χιλιάδων πενήντα τεσσάρων ευρώ και είκοσι εφτά λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (9.054,27 €).

Τμήμα 3: «α) Πλήρης τοποθέτηση στύλων και εκατόν τριάντα δύο (132) πινακίδων όλων των κατηγοριών που αναγράφονται στο άρθρο 9 «Είδη πινακίδων σήμανσης» της αριθ. 151344/165/18-01-2017 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 206Β΄/30-06-2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα, όπου χρειάζεται και σε ολόκληρο το μήκος των 14 ορειβατικών διαδρομών και

β) Πλήρης τοποθέτηση διακοσίων σαράντα δύο (242) πινακίδων/logos, οι οποίες θα φέρουν ειδικά σύμβολα κωδικοποίησης, εκτιμώμενης αξίας δώδεκα χιλιάδων πεντακοσίων δέκα ευρώ και είκοσι ενός λεπτών τεσσάρων ευρώ και είκοσι εφτά λεπτών, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (12.510,21 €).

 

 

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Ανάδειξη, κωδικοποίηση και σήμανση των 14 σημαντικότερων ορειβατικών διαδρομών που αναπτύσσονται εντός της προστατευόμενης περιοχής του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και εντός των Διοικητικών ορίων της Π.Ε. Πιερίας», η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΑΑ 2014-2020» με βάση την με αρ. πρωτ. 7674/30-12-2019 Απόφαση Ένταξης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, και έχει λάβει κωδικό ΟΠΣΑΑ 0010865842.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 17/12/2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 23:59 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 21/12/2021 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 10:30 μ.μ.

 

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 1222/01-12-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 1222/01-12-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα VΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για τα Τμήματα 1, 2 & 3 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την Τεχνική Έκθεση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε τον Ορθοφωτοχάρτη Σήμανσης πατήστε εδώ

 

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μόνον μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 144253

Previous reading
2nd International Mid-term Conference
Next reading
Δελτίο Τύπου – Στην 36η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «Philoxenia 2021»