Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών των έργων

  1. «Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών εφαρμογής της δράσης «Βελτίωση του βαθμού διατήρησης του χρυσαετού (Aquila chrysaetos) και άλλων μεγάλων αρπακτικών, στον Όλυμπο και Κάτω Όλυμπο» και
  2. Σχεδιασμός, υλοποίηση και επίβλεψη της δράσης «Δακτυλίωση πουλιών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που πληρούν κριτήρια ειδών χαρακτηρισμού ΖΕΠ».

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 716/16-9-2020 διακήρυξης πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 716/16-9-2020 διακήρυξης πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) πατήστε εδώ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 715/16-9-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια διοπτρών» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια διοπτρών» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 714/16-9-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων και εξοπλισμού Η/Υ – Λογισμικού

«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού για την υλοποίηση διαχειριστικών δράσεων και εξοπλισμού Η/Υ - Λογισμικού» της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό Πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 489/9-7-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών

«Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης γενικών υπηρεσιών με τίτλο: «Μελέτη ανάπτυξης οικολογικού σήματος ποιότητας», τμήματος της Πράξης «Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5045450 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 490/9-7-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Α –Οικονομική Προσφορά της υπ’ αριθμ. 490/9-7-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Γ –Βιογραφικό Σημείωμα της υπ’ αριθμ. 490/9-7-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Δ –Υπεύθυνη Δήλωση της υπ’ αριθμ. 490/9-7-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα Ε –Σχέδιο Σύμβασης της υπ’ αριθμ. 490/9-7-2020 Πρόσκλησης σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ:

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια αγροτικού ΙΧ 4×4 οχήματος και κλειστού τρέιλερ»

«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Προμήθεια αγροτικού ΙΧ 4x4 οχήματος και κλειστού τρέιλερ», της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδ. ΣΑ2019ΣΕ27510018, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Read More

COVID – 19 / Ενημέρωση βάση του ΦΕΚ 2277/Β’/14-6-2020

COVID – 19 / Ενημέρωση βάση του ΦΕΚ 2277/Β’/14-6-2020:

Στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19,

σας ενημερώνουμε για την τήρηση των ακόλουθων κανόνων λειτουργίας:

  1. Υποχρεωτική τήρηση της απόστασης ενάμισι (1,5) μέτρου κατ’ ελάχιστον σε ανοικτούς χώρους και

δύο (2) μέτρων κατ’ ελάχιστον σε κλειστούς χώρους.

  1. Υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας από εργαζόμενους, ξεναγούς και επισκέπτες.
  2. Οι ομάδες επισκεπτών (γκρουπ) δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν τα οκτώ (8) άτομα.

Στα φυσικά πρόσωπα τα οποία επισκέπτονται το Κέντρο Πληροφόρησης και το κτίριο

και δεν τηρούν τους κανόνες λειτουργίας και τα υγειονομικά μέτρα προστασίας,

επιβάλλεται για κάθε παράβαση, διοικητικό πρόστιμο εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

 

COVID – 19 / UPDATE according to legislation No: ΦΕΚ 2277/Β’/14-6-2020:

As a part of the emergency measures for the prevention of the new coronavirus transmission and spread

please follow the operating rules:

  1. Keep (obligatory) distance of at least 1.5 meters in outdoor spaces and at least 2 meters in indoor spaces.
  2. Workers, guides and visitors are obliged to use non-medical facemask cover.
  3. Tourists groups should not exceed 8 members.

 

Individuals visiting the Information Centre and the building and are not complying with the operating rules and the health protection measures and actions will face the fine of 150 euros for each offence.

Δελτίο Τύπου Εφαρμογή έκτακτων μέτρων λειτουργίας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για τον περιορισμό της διασποράς κορωνοϊού COVID-19

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου αναστέλλει τις δράσεις ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και ξεναγήσεων μαθητών σχολείων και γκρουπ ενηλίκων τόσο στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου όσο και στην προστατευόμενη περιοχή του Εθνικού Δρυμού, δυνάμει της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (A’ 55/11.03.2020) για τα κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την «προσωρινή αναστολή της λειτουργίας σχολείων και πάσης φύσεως εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χώρων θρησκευτικής λατρείας, θεάτρων, κινηματογράφων, χώρων αθλητικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, επιχειρήσεων, δημόσιων υπηρεσιών και οργανισμών, καθώς και γενικά περίκλειστων χώρων συνάθροισης κοινού».

Κατόπιν των ανωτέρω στο πλαίσιο της κοινωνικής υπευθυνότητας και με γνώμονα το δημόσιο καλό, σας ενημερώνουμε ότι το Κέντρο Πληροφόρησης  θα παραμείνει κλειστό μέχρι νεοτέρας, ενώ στα Φυλάκια Εισόδου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου θα απασχολείται προσωπικού ασφαλείας

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες του με προσωπικό ασφαλείας και η επικοινωνία για οποιοδήποτε θέμα θα γίνεται είτε μέσω τηλεφώνου 23520 83000, είτε ηλεκτρονικά e-mail: fedolymp@otenet.gr  και η αποστολή εγγράφων στην υπηρεσία μας θα γίνεται μόνο ηλεκτρονικά στο παραπάνω e –mail.

Παρακαλούνται οι πολίτες να επισκέπτονται τα γραφεία του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου μόνο για υποθέσεις/ ζητήματα απολύτου ανάγκης, κατόπιν τηλεφωνικού ραντεβού με το προσωπικό ασφαλείας.

Η απόφαση θα επικαιροποιείται ανάλογα με τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας/ ΕΟΔΥ.

Πρέπει να καταλάβουμε όλοι την αξία αυτών των μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας και τον περιορισμό της εξάπλωσης του κορονοϊού COVID-19

Δελτίο Τύπου Πάρκο Χριστουγέννων στο Λιτόχωρο 2019

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου συμμετείχε με πρωτότυπες κατασκευές στο «Πάρκο Χριστουγέννων στο Λιτόχωρο» που διοργανώθηκε  από το Δήμο Δίου – Ολύμπου και την Ομάδα Πολιτισμού και Εθελοντισμού της Δ.Ε. Λιτοχώρου από τις 23/12/2019 έως τις 5/1/2020.

Μικροί και μεγάλοι με τη βοήθεια του προσωπικού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και των εθελοντών που συμμετείχαν, έφτιαξαν γιορτινά στολίδια από ανακυκλώσιμα και φυσικά υλικά όπως από πλαστικά μπουκάλια και  χάρτινα κουτιά, ρολά, χαρτόνια, σελίδες περιοδικών και διασκέδασαν ζωγραφίζοντας τις ξεχωριστές τους διακοσμητικές χειροτεχνίες!

 

Ο Φορέας Διαχείρισης ευχαριστεί θερμά τους μικρούς και μεγάλους συμμετέχοντες, τους εθελοντές, αλλά και τους διοργανωτές για την άψογη συνεργασία.

Πληροφορίες για τον Φορέα Διαχείρισης, στο τηλέφωνο του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου: 23520 – 83000 και στη σελίδα του στο fb: https://www.facebook.com/foreasOlympouGreece/

Πληροφορίες για το «Πάρκο Χριστουγέννων στο Λιτόχωρο» στο τηλέφωνο 2352 350110 (Δήμος Δίου Ολύμπου) και στην ιστοσελίδα: https://www.facebook.com/xristougenna.litochoro/

 

Η οπτική της UNESCO για την κλιματική αλλαγή στην Μεσόγειο

Η οπτική της UNESCO για την κλιματική αλλαγή στην Μεσόγειο

Στα πλαίσια της εξωστρέφειας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και της συνεργασίας του με Ευρωπαίους εταίρους, πάνω στο καυτό θέμα της προστασίας του περιβάλλοντος και της κλιματικής αλλαγής που μαστίζει τον πλανήτη, στέλεχος του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου συμμετείχε σε επίσημη συνάντηση εργασίας στο UNESCO Regional Bureau for Science and Culture in Europe στην Βενετία, με τίτλο:

Read More