Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παροχή Υπηρεσιών του έργου «Παροχή υπηρεσιών δημιουργίας πρωτοκόλλων φύτρωσης τοπικών ενδημικών φυτών», της Πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων» με Κωδ. ΣΑ2019ΣΕ27510018, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας: 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ –ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑ)» 2014-2020.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 138/17-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 138/17-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) της υπ’ αριθμ. 138/17-3-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Previous reading
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για την «Παραγωγή έντυπου πληροφοριακού υλικού»
Next reading
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου