Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών των έργων

1.«Επιστημονική καθοδήγηση της δράσης της δημιουργίας θέσεων αναπαραγωγής του μακεδονικού τρίτωνα (Triturus carnifex macedonicus) και της απομάκρυνσης απειλών»

2.«Ορισμός προδιαγραφών και καθοδήγηση της δράσης της προστασίας του ενδιαιτήματος των ενδημικών ειδών χλωρίδας του Ολύμπου»

3.«Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis»

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 διακήρυξης πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 διακήρυξης πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) πατήστε εδώ:

Previous reading
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση υπηρεσιών
Next reading
Ανακοίνωση για τα έκτακτα μέτρα προστασίας βάση του ΦΕΚ 4829/Β’/2-11-2020 – Covid 19