«Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών των έργων

  1. «Παροχή κατευθυντήριων οδηγιών εφαρμογής της δράσης «Βελτίωση του βαθμού διατήρησης του χρυσαετού (Aquila chrysaetos) και άλλων μεγάλων αρπακτικών, στον Όλυμπο και Κάτω Όλυμπο» και
  2. Σχεδιασμός, υλοποίηση και επίβλεψη της δράσης «Δακτυλίωση πουλιών της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ που πληρούν κριτήρια ειδών χαρακτηρισμού ΖΕΠ».

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 716/16-9-2020 διακήρυξης πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 716/16-9-2020 διακήρυξης πατήστε εδώ:

Για να κατεβάσετε το ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) πατήστε εδώ:

Previous reading
Δελτίο Τύπου Δακτυλιώσεις ειδών ορνιθοπανίδας στον Όλυμπο
Next reading
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού και εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων»