Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου εντάχθηκε στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα ERASMUS+. Ειδικότερα, η πρόταση εντάσσεται στον άξονα δράσης Cooperation and Innovation for Good Practices: Sector Skills Alliances (LOT2) με ακρωνύμιο “VALOR” και τίτλο “Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture”. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 9 εταίροι από 8 ευρωπαϊκές χώρες (Ιταλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Ρουμανία, Τουρκία, Ρουμανία και Κύπρος).
Το έργο «Valorisation of Ancient Farming Techniques in resilient and sustainable agriculture» στοχεύει στην προώθηση και την επαναφορά, διατήρηση και ενίσχυση αρχαίων και παραδοσιακών τοπικών καλλιεργητικών συνθηκών, στην προώθηση της αειφορίας στη γεωργία και την παραγωγή τροφίμων, και στην προστασία τους φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της δημιουργίας ενός ποιοτικού μοντέλου εκπαίδευσης και κατάρτισης ειδικών και επαγγελματιών στον αγροτικό τομέα. Ο απώτερος στόχος είναι να ενισχυθεί η γεωργική παραγωγή και αγροτική οικονομία οδηγώντας στην ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα του αγροτικού τομέα, ενισχύοντάς παράλληλα την προστασία και διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας. Το πρόγραμμα επιδιώκει την σχεδίαση ενός προγράμματος σπουδών και την ανάπτυξη κοινών προτύπων εκπαίδευσης τα οποία θα μπορούν να εφαρμοστούν σε σύνολο χωρών ώστε να ενισχύουν τις ανάγκες της ανθεκτικής και αειφόρου γεωργία και η οποία είναι σημαντικό να αποτελέσει βασική μορφή δραστηριότητας σε προστατευόμενες περιοχές.
Η εφαρμογή του προγράμματος θα βοηθήσει τους Φορείς Διαχείρισης Προστατευμένων Περιοχών, συμπεριλαμβανόμενου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των εθνικών σχεδίων στρατηγικής για τη βιοποικιλότητα, καθώς οι δράσεις και τα αποτελέσματα του Προγράμματος VALOR σχετίζονται με την Εθνική Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης για τη Βιοποικιλότητα και για την Ελλάδα.
Συντονιστής του έργου είναι το Εθνικό Πάρκο του Gran Sasso e Monti della Laga της Ιταλίας ενώ από την Ελλάδα συμμετέχει ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Η προβλεπόμενη διάρκεια του προγράμματος είναι 3 έτη.

Previous reading
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απ’ ευθείας ανάθεση έργων
Next reading
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου