Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχει ενταχθεί στην Πράξη «Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5045632 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων».
Το έργο προϋπολογισμού 268.867,00 € συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΕΠ00810168
Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στην προμήθεια υποστηρικτικού εξοπλισμού με σκοπό την χρησιμοποίηση αυτού για τη βελτίωση και προστασία της βιοποικιλότητας και την ενημέρωση - πληροφόρηση του κοινού για την προστατευόμενη περιοχή του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου που βρίσκεται εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι προμήθειες αυτές είναι:

1. Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ειδών χειροπτέρων (είδη νυχτερίδων): Αφορά την προμήθεια επαγγελματικών ανιχνευτών, λογισμικού αναγνώρισης υπερήχων, τεχνικού καταφυγίου, και οδηγών αναγνώρισης.
2. Προμήθεια συστήματος πολυμεσικών εφαρμογών: Αφορά την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και των παρελκομένων αυτών, στα οποία θα παρουσιάζονται ενημερωτικά στοιχεία του Φορέα και θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένα σημεία της προστατευόμενης περιοχής.
3. Προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones): Αφορά την προμήθεια Σ.Μ.Η.Ε.Α. (drones).
4. Προμήθεια συστημάτων ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών (ομαδικής-ατομικής): Αφορά την προμήθεια συστημάτων ατομικής ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου και ομαδικής ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών τόσο στο Κέντρο Πληροφόρησης του Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, όσο και στο πεδίο.

 

Previous reading
Μέτρα υγειονομικής προστασίας στο Κέντρο Πληροφόρησης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου
Next reading
Ανακοίνωση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου