Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων – παγίδες με φερομόνη» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 394/24-5-2021 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ

Previous reading
Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ
Next reading
Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ