«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των υπηρεσιών «Ανόρθωση των οικοτόπων 5110–Σταθερές ξηροθερμόφιλες διαπλάσεις Buxus sempervirens βραχωδών κλιτυών και 9580*- Μεσογειακά δάση με Taxus baccata» της πράξης «Επιχορήγηση του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου για δράσεις διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, ειδών και οικοτόπων», με κωδικό ΟΠΣ 5033173 και Κωδικό πράξης ΣΑ: 2019ΣΕ27510018.

Για να κατεβάσετε την υπ’ αριθμ. 923/11-11-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος πατήστε εδώ:

Previous reading
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση των γενικών υπηρεσιών
Next reading
Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών