Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής
ΤΙΤΛΟΣ: «Διαχειριστικές Δράσεις για το αγριόγιδο και για τα χειρόπτερα και τα ενδιαιτήματά τους» με Κωδικό ΟΠΣ 5045450 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»
Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ. 27 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ ε ι Διαγωνισμό μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία κάτω των ορίων και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής για την Ανάδειξη Αναδόχου και την ανάθεση των γενικών υπηρεσιών:
Τμήμα 1: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημόνων για την καταγραφή των κυρίων πυρήνων κατανομής και χρήσεων γης του αγριόγιδου (Rupicapra rupicapra balcanica) στις περιοχές Natura 2000 της διευρυμένης περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», εκτιμώμενης αξίας σαράντα ένα χιλιάδων τετρακοσίων ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (41.400,00 €)
Τμήμα 2: «Παροχή υπηρεσιών εξειδικευμένων επιστημόνων τη διερεύνηση και καταγραφή της χρήσης των ενδιαιτημάτων των χειροπτέρων (νυχτερίδων) στις περιοχές Natura 2000 της διευρυμένης περιοχής αρμοδιότητας του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου, εντός των ορίων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», εκτιμώμενης αξίας εξήντα δύο χιλιάδων εκατό ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (62.100,00 €).
Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης: «Προστασία και Διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με κωδικό ΟΠΣ 5045450.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 16/06/2021 Ημέρα: Τετάρτη Ώρα: 23:59 μ.μ.
Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22/06/2021 Ημέρα: Τρίτη Ώρα: 15:00 μ.μ.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 428/31-05-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 428/31-05-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ - Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα VΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα VΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 2 πατήστε εδώ

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μόνον μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 133719

Previous reading
ONPMA on-line Study Visit, 28-30 June 2021 / Final Agenda 2
Next reading
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων – παγίδες με φερομόνη