Διακήρυξη για Σύμβαση με Ανοικτή Διαδικασία μέσω ΕΣΗΔΗΣ με εκτιμώμενη αξία άνω των ορίων και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής
ΤΙΤΛΟΣ: « Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» με Κωδικό ΟΠΣ 5045632 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρ.27 του ν.4412/2016 όπως ισχύει
Π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι
Διαγωνισμό άνω των ορίων για την Ανάδειξη Αναδόχου  μέσω ΕΣΗΔΗΣ  και κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής για την ανάθεση των προμηθειών:
Τμήμα 1: ««Προμήθεια εξοπλισμού διαχείρισης ειδών χειροπτέρων (είδη νυχτερίδων)», εκτιμώμενης αξίας έξι χιλιάδων εννιακοσίων τριάντα ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (6.930,00€)»
Τμήμα 2: ««Προμήθεια συστήματος πολυμεσικών εφαρμογών», εκτιμώμενης αξίας ένδεκα χιλιάδων τετρακοσίων ογδόντα οκτώ ευρώ,   συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (11.488,00€).

Τμήμα 3: ««Προμήθεια μη επανδρωμένων αεροσκαφών (Drones)», εκτιμώμενης αξίας διακοσίων δέκα επτά  χιλιάδων ευρώ,   συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (217.000,00€).

Τμήμα 4: «Προμήθεια συστημάτων ηχητικής ξενάγησης επισκεπτών (ομαδικής-ατομικής)»,   εκτιμώμενης αξίας τριάντα τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ,   συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. (33.449,00€).

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «« Προμήθειες υποστηρικτικού εξοπλισμού του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου»   του» με κωδικό ΟΠΣ 5045632

 

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 24/05/2021 Ημέρα: Δευτέρα Ώρα: 15:00 μ.μ.

Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 31/05/2021 Ημέρα: Παρασκευή Ώρα: 10:00 π.μ.

Για να κατεβάσετε το τεύχος της υπ’ αριθμ. 273/16-4-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε την περίληψη της υπ’ αριθμ. 273/16-4-2021 διακήρυξης πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το τυποποιημένο έντυπο προκήρυξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙ Υπόδειγμα Τεχνικής - Πίνακες Συμμόρφωσης σε επεξεργάσιμη μορφή –πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙΙΙ – Ευρωπαϊκό έντυπο σύμβασης (ΕΕΕΣ)  πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα IV  – Υπόδειγμα Βιογραφικού Σημειώματος σε επεξεργάσιμη μορφή πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 1 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 2  πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 3 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήμα 4 πατήστε εδώ

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα V – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή για το Τμήματα 1-4 πατήστε εδώ

Προσφορές υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτές αποκλειστικά μόνον μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 109983”

Previous reading
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του έργου «Προμήθεια εξοπλισμού διαχειριστικών δράσεων – παγίδες με φερομόνη
Next reading
ΚΩΣΤΑΣ ΖΟΛΩΤΑΣ