Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου έχει ενταχθεί  στην Πράξη «Προστασία και διαχείριση ειδών και φυσικών πόρων στην περιοχή ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων» του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία».

Το έργο προϋπολογισμού 120.500,00 € συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαικό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς πόρους στο Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020», από τις πιστώσεις του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων της ΣΑΕ: 2019ΕΠ00810166

Το φυσικό αντικείμενο της πράξης αφορά στη χρηματοδότηση δράσεων με στόχο τη βελτίωση και προστασία της βιοποικιλότητας της περιοχής ευθύνης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Ολύμπου εντός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα, οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν στοχεύουν στην προστασία των ενδιαιτημάτων προστατευόμενων ειδών κοινοτικού ενδιαφέροντος, -και στην μείωση των βασικών κενών στη γνώση που υφίστανται για αυτά και τη διαχείρισή τους και στην υποστήριξη της τοπικής κοινωνίας σε σχέση με περιορισμούς που θέτει η εφαρμογή μέτρων στις προστατευόμενες περιοχές.

Οι δράσεις αυτές είναι:

  1. Διαχειριστικές Δράσεις για το αγριόγιδο
  2. Διαχειριστικές Δράσεις για τα χειρόπτερα και τα ενδιαιτήματά τους
  3. Μελέτη Ανάπτυξης Σήματος Οικολογικής Ποιότητας

Previous reading
Νέα ημερομηνία κατάθεσης προσφορών για τη σύμβαση Γενικών Υπηρεσιών με τίτλο «Διαχειριστικές Δράσεις για το Αγριόγιδο και για τα Χειρόπτερα και για τα ενδιαιτήματά τους»
Next reading
ONPMA on-line Study Visit, 28-30 June 2021 / Final Agenda 2