Για να δείτε την υπ’ αριθμ. 1007/1-12-2020 Απόφαση παράτασης στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 915/10-11-2020 Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Παροχή Υπηρεσιών των έργων:

1. «Επιστημονική καθοδήγηση της δράσης της δημιουργίας θέσεων αναπαραγωγής του μακεδονικού τρίτωνα (Triturus carnifex macedonicus) και της απομάκρυνσης απειλών»

2. «Ορισμός προδιαγραφών και καθοδήγηση της δράσης της προστασίας του ενδιαιτήματος των ενδημικών ειδών χλωρίδας του Ολύμπου»

3. «Παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας της δράσης της καταπολέμησης και πρόληψης της εξάπλωσης του επιβλαβούς ξενικού εντόμου Cydalima perspectalis»,

Για να κατεβάσετε το αρχείο πατήστε εδώ:

Previous reading
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου
Next reading
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης σύναψης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου